Đổi mới, phát triển công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Lương Đàm
Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam.
cvd-copy-2-1715356518.jpg
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Ảnh: Báo Công thương

Chúng ra sức lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để gây mất ổn định chính trị xã hội nhằm tạo cớ gây can thiệp từ bên ngoài, thậm chí gây chiến tranh xâm lược. Chúng ta phải lường hết những khó khăn, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế và tác động của mặt trái kinh tế thị trường.

Mọi diễn biến của tình hình nêu trên đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Do vậy, nhận thức, giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình trong bối cảnh hiện nay ở nước ta nhất thiết phải gắn với đổi mới, phát triển công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Đổi mới và quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và quân đội về chiến tranh và hòa bình

Cần tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý đối với hoạt động của các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là đối với mạng internet, các cơ sở phát hành ấn phẩm sách, báo, tài liệu, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương... Qua đó, cần nâng cao chất lượng về nội dung, phong phú về hình thức thể hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về đề tài chiến tranh trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân, đế quốc xâm lược.

Nội dung tuyên truyền phải hướng vào làm cho nhân dân và quân đội thêm yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi trường hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh, đồng thời lên án tội ác mà kẻ thù xâm lược cùng bè lũ bán nước đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam, đối với nhân loại, đối với môi trường sống của con người.

Một mảng đề tài quan trọng khác là tuyên truyền, giáo dục sâu về nguyên nhân xảy ra chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam; nguyên nhân thắng lợi trong kháng chiến chống xâm lược của Việt Nam; những hy sinh, mất mát của quân và dân ta để có được thắng lợi; những giá trị lịch sử của độc lập dân tộc, của hòa bình... Điều đó góp phần tạo nên trong nhận thức và hoạt động của nhân dân và quân đội sự chủ động hướng vào ngăn ngừa chiến tranh, ngăn ngừa xung đột vũ trang, ngăn ngừa bạo loạn lật đổ; thúc đẩy tính tích cực, tự giác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng góp phần tạo nên sức mạnh của lực lượng vũ trang làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời sẵn sàng đánh thắng, chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang, bạo loạn lật đổ nếu xảy ra đối với Việt Nam.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến