Cơ quan chủ quản

TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM

Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhân tài ở Việt Nam.Hội tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học, nhà quản lý có tâm huyết với sự nghiệp khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài ở Việt Nam, cùng nhau trao đổi học tập nhằm phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoạt động của Hội không nhằm mục đích lợi nhuận.

Từ chỗ không có một đơn vị thành viên nào với hơn 350 hội viên ban đầu thì đến nay Hội đã phát triển được cả bề rộng lẫn bề sâu, hoạt động của Trung ương Hội bước đầu đã đi vào thực chất và dần ổn định.

Đến nay, Trung ương Hội đã có 725 hội viên, 4 thành hội, tỉnh hội, 14 chi hội và 30 đơn vị trực thuộc trung ương hội bao gồm 9 viện nghiên cứu, 1 trường dạy nghề, 15 trung tâm khoa học, 4 công ty và 1 quỹ hỗ trợ nhân tài.

Thời gian qua, Trung ương Hội đã tăng cường quan hệ với các Bộ, ngành, các cấp ở trung ương và địa phương. Thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến công tác tư vấn, phản biện. Trong đó, tổ chức nhiều hội nghị mở rộng với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành bàn về kế hoạch phối hợp khảo sát, phân loại, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực ở nông thôn.