Phản biện

Đổi mới, phát triển công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

3 ngày trước

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam.