Phản biện

Thời kỳ đầu cuộc chiến tranh chống quân Tưởng và tay sai (Phần 2 và hết)

Trước sự lan rộng của cuộc chiến, ngày 25 tháng 10 năm 1945, chính quyền Việt Nam tại Nam Bộ đã họp Hội nghị Thiên Hộ, để ra những biện pháp hạn chế quân Pháp. Hội nghị cũng đã tiến cử ông Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm lãnh đạo các lực lượng vũ trang Nam Bộ.