Phản biện

Kinh nghiệm quốc tế về chuẩn bị nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

Nếu không có sự chuẩn bị kịp thời bằng các chính sách, chương trình, đề án, hành động cụ thể để đào tạo, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn về thiếu hụt nguồn lao động có các kỹ năng mới đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế số. Cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế để từ đó vận dung linh hoạt vào thực tiễn tại nước ta hiện nay.