Phản biện

Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong thời gian qua, vai trò của Nhân dân trong việc phát hiện, tố giác những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực đã tăng cường, đóng góp quan trọng cho công cuộc đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, phương pháp, cách thức chưa thực sự phát huy hết thế mạnh của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết tập trung làm rõ vai trò và giải pháp phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.