Hiền tài

Tình cảm của CCB Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20 giờ trước

Thật khó diễn tả hết tình cảm của các thế hệ cựu chiến binh cả nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ, tình cảm của các thế hệ Cựu chiến binh cả nước đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tin yêu, sự kính trọng về một người học trò đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới; là hình mẫu tiêu biểu nhất về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.