Vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp đối với công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh

Lương Đàm
Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp được thành lập có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động có kế hoạch, đúng quy chế, phát huy tốt tác dụng, khẳng định được vai trò, vị trí trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.
48-1712071414.jpg
Học sinh một trường THPT tại Thái Bình học chính trị dưới sân trường. Ảnh: Internet

Quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, việc phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh đã làm cho công tác giáo dục quốc phòng an ninh được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Quá trình tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành Trung ương có liên quan và sự chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp. Nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai mạnh mẽ, đối tượng được mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, số lượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ngày càng cao; các đối tượng sau bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đã chuyển biến tích cực về nhận thức và hoạt động.

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên. Giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân được đẩy mạnh, có chiều sâu, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết đã được tiến hành thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Nhờ phát huy vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập, khẳng định tính đúng đắn và vị trí của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến