Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thông qua các khóa học

Lương Đàm
Chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, Quy định của Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đã được cấp uỷ đảng, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương luôn quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng nội dung, chương trình, giáo trình và thời gian quy định.
z5224713434653-117e31037c2550ba4fb51b5c8e9ed91f-1712069963.jpeg
Học viện Chính trị khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 123, tháng 3/2024. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Diện đối tượng bồi dưỡng ngày càng được mở rộng; phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nhiều địa phương có cách làm hay, mang tính đột phá; việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được chú trọng đúng mức. Vì vậy, số lượng các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, các cấp, các ngành, các địa phương luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ ở từng khâu, từng bước. Bộ Quốc phòng thường xuyên chỉ đạo Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương và các quân khu bám sát kế hoạch hàng năm, rà soát nắm chắc đối tượng và kết quả bồi dưỡng của các khóa để chỉ đạo kịp thời.

Chương trình, các bộ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh từ đối tượng 1 đến đối tượng 5 và chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo được Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành Trung ương, học viện, trường đại học có liên quan xây dựng và biên soạn. Việc xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình, tài liệu được tiến hành công phu, chặt chẽ, đúng quy trình, có chất lượng, được Hội đồng Thẩm định liên Bộ nghiệm thu.

Sau khi giáo trình được nghiệm thu, xuất bản, để thực hiện thống nhất, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chương trình, nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của các học viện, nhà trường trong toàn quốc. Cùng với giáo trình, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương còn phối hợp với Học viện An ninh nhân dân; Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Học viện Quốc phòng; Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn một số chuyên đề cập nhật về tình hình và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gửi cho các học viện, nhà trường để giáo viên nghiên cứu, cập nhật vào bài giảng. Điều đó đã tạo ra sự thống nhất trong giảng dạy, học tập và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trong phạm vi cả nước.

Các đối tượng học viên thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đều có sự chuyển biến rõ rệt: nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; nhận rõ về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Đó là cơ sở để họ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên từng cương vị công tác, nhất là tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền hoạch định chủ trương, biện pháp xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng lĩnh vực.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến