(Infographic) 76 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023): Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công

Đinh Thảo
Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân ta luôn xác định chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 76 năm qua (1947-2023), công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng luôn được thực hiện hiệu quả và thiết thực. Đối tượng người có công ngày càng một mở rộng, chế độ ưu đãi người có công ngày một nâng cao, gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của xã hội.
2023-07-24-vn-chamsoc-thuongbinh-lietsi-05-h84-1690423994.jpg