Xã Phúc Sơn (Yên Bái): Hướng tới phát triển bền vững

Đỗ Anh Dũng
Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đang đối diện với nhiều thách thức, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn – Tỉnh Yên Bái đã đề ra một loạt các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu phát triển toàn diện trong 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo công tác chỉ đạo và điều hành cho thấy sự quyết tâm cao độ của các cấp, các ngành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Nông nghiệp luôn là một trong những lĩnh vực trọng yếu của xã Phúc Sơn. Trong 6 tháng cuối năm 2024, xã tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác sản xuất vụ mùa năm 2024 được đảm bảo về diện tích gieo trồng cây vụ Đông, đồng thời xã chú trọng đúng thời vụ và cơ cấu cây trồng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi được đẩy mạnh, đưa giống có năng suất cao và chất lượng tốt vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ môi trường rừng cũng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đảm bảo tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được chú trọng. Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, phòng chống cháy rừng, và công tác khoán chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho nguồn tài nguyên rừng của xã.

1-1720143661.jpg
Lãnh đạo UBND Thị xã làm việc với Xã về công tác quy hoạch

Xã cũng chú trọng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các phong trào tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Sự phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình phát triển sản xuất được khuyến khích để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tư vấn, hỗ trợ phát triển và nâng cấp các sản phẩm OCOP cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã trong 6 tháng cuối năm 2024.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, xã Phúc Sơn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được nguồn vốn vay. Các chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất được tiếp tục thực hiện, hỗ trợ nhân rộng các mô hình kinh doanh. Xã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và hộ gia đình tham gia vào các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

2-1720143661.jpg
Lãnh đạo tỉnh tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại xã Phúc Sơn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng. Xã vận động các hộ gia đình có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, phát huy thế mạnh sẵn có về văn hóa, ẩm thực dân tộc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm nông nghiệp. Việc nâng cấp nhà ở để phục vụ lưu trú cho khách du lịch được khuyến khích, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn cũng được thực hiện hiệu quả, nhằm phát triển kinh tế bền vững và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch gắn với nét văn hóa của địa phương.

Công tác quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xã Phúc Sơn. Việc quản lý các nguồn thu trên địa bàn được thực hiện tốt, các giải pháp chống thất thu ngân sách được tăng cường. Xã thường xuyên rà soát nhiệm vụ chi ngân sách, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành. Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách được nghiêm chỉnh chấp hành.

Ngoài ra, xã cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để phát triển hạ tầng nông thôn, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao của người dân. Chất lượng công trình và tiến độ thi công được đảm bảo, đồng thời xử lý triệt để các vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản và quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường được đẩy mạnh, phát huy trách nhiệm của tổ tự quản thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Xây dựng vững chắc chỉ tiêu môi trường, cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

3-1720143661.jpg
Các hoạt động có thể bao gồm thăm hỏi, trao đổi, cùng tham gia lao động sản xuất, và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương

Xã Phúc Sơn chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, thôn bản văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được đẩy mạnh, gắn với tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Các câu lạc bộ văn hóa ở thôn bản được xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng được duy trì, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm đặc biệt. Xã huy động nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng xã hội học tập và chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc trung học cơ sở được thực hiện gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới 2024-2025 được chuẩn bị tốt, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp được nâng cao. Đội ngũ quản lý và giáo viên được xây dựng đạt chuẩn, đủ số lượng và đạt chuẩn nghề nghiệp, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học được đẩy mạnh. Các cuộc thi, hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được tổ chức thường xuyên.

Trong lĩnh vực y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì tốt. Xã phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác khám chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống các dịch bệnh trên người, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường nơi dân cư. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng được thực hiện tốt.

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Xã chỉ đạo các ngành, thôn bản thực hiện nghiêm túc công tác giảm nghèo năm 2024, phát huy vai trò chủ động của người dân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động được đẩy mạnh, các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn và định hướng nghề nghiệp lao động tại xã được thực hiện nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã là một nhiệm vụ trọng tâm. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác hành chính tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng được đẩy mạnh.

Công tác tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân được chú trọng. Xã chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời, chất lượng, đúng luật các kiến nghị, phản ánh của công dân, làm tốt công tác hòa giải.

Phương Anh