Giá trị nhân văn

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác. Bác quan...
    Đinh Thảo - 09:28 19/05/2023 - 60 lượt xem - 0 trả lời - trong: Media
  2. Với bài viết này tôi muốn minh chứng một chân lý về sự nhất trí giữa tác phẩm và tác giả, giữa văn và người; một nhất trí làm nên bản lĩnh, cốt cách, tầm vóc và sự trường cửu các giá trị nhân văn ở một Con người đã...
    GS. Phong Lê (Nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) - 14:22 31/03/2023 - 95 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài
  3. Với bài viết này tôi muốn minh chứng một chân lý về sự nhất trí giữa tác phẩm và tác giả, giữa văn và người; một nhất trí làm nên bản lĩnh, cốt cách, tầm vóc và sự trường cửu các giá trị nhân văn ở một Con người đã...
    GS. Phong Lê (Nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) - 17:01 30/03/2023 - 98 lượt xem - 0 trả lời - trong: Hiền tài