Sự phục hồi thị trường lao động, việc làm Quý II/2022

Huyền Văn

Chỉ số về số lao động có việc làm, số người đang chịu tác động tiêu cực của Covid-19, thu nhập bình quân... đến hết Quý II/2022 đều thể hiện sự phục hồi, phát triển bền vững của thị trường lao động.

nlntv-bieu-do1-1659598447.jpg