(Infographic) Cảnh báo các trường hợp mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đinh Thảo
Chiều 6/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa thông tin cảnh báo về các trường hợp mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để người dân nâng cao cảnh giác. Theo đó, hiện nay tiếp tục có các trường hợp mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nếu gặp phải các trường hợp trên.
2023-07-07-vn-gia-mao-bo-gd-h84-1688720666.jpg