(Infographic) Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới (phần 1)

Đinh Thảo
Các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2017-2022, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh được triển khai sâu rộng ở các ngành, các cấp, các vùng miền, địa phương, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trên khắp cả nước.
2023-06-05-vn-thi-dua-y-nuoc-2017-2022-03-p1-h84-1686189438.jpg