Thủ tướng Phạm Minh Chính có thêm nhiệm vụ

Huyền Văn
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Ngày 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 269 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (Thường trực) và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

nlntv-thu-tuong-pham-minh-chinh-16242953-1712052604.webp
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; điều hòa, phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ từ nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII đến khóa XV.

Bộ Nội vụ cũng được giao tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Bộ trưởng Nội vụ quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.