Đề án phát triển “Nhà ở xã hội”, thực tế và triển khai