Sửa đổi quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó

Huyền Văn
Ngày 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký văn bản gửi Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thanh Trà về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó.

Trong văn bản, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, trong đó giao Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị và ban hành quy định tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã có Tờ trình số 692-TTr/BCSĐCP ngày 15/11/2018 báo cáo Bộ Chính trị về số lượng cấp phó tối đa của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành. Trên cơ sở Tờ trình 692-TTr/BCSĐCP của Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị đã cơ bản đồng ý với các chủ trương, quan điểm, giải pháp, đề xuất của Ban cán sự đảng Chính phủ nêu trong Tờ trình (Văn bản số 720-CV/VPTW ngày 21/1/2019).

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 26/5/2023, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ có Công văn số 621-CV/BCSĐ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó, và đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ ký Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ để Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về ba nội dung. Đó là, số lượng cấp phó của chi cục thuộc tổng cục thuộc Bộ từ không quá 02 lên không quá 03 và bổ sung tiêu chí để bố trí số lượng cấp phó. Số lượng cấp phó của thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục thuộc Bộ từ không quá 03 thành bình quân không quá 03. Số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập từ không quá 02 lên không quá 03.

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 18a (tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng) của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP theo hướng, phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 07 - 09 biên chế công chức được bố trí 01 cấp phó; có từ 10 - 15 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp phó. Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 05 - 07 biên chế công chức được bố trí 01 cấp phó; có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó.

Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc thanh tra, văn phòng, vụ thuộc bộ và phòng thuộc văn phòng, cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc cục thuộc bộ.

Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ.

Nghị định bổ sung Điều 18b (tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục) Nghị định số 123/2016/NĐ-CP theo hướng, chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 01 - 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó. Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ.