“ Giọt máu hồng thanh niên” sức trẻ của thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng