4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2023

Đinh Thảo
Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Sáu - ngày 1/9/2023 đến hết Thứ 2 - ngày 4/9/2023, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày là ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù.
nghile23823-1692929577.jpg