Nguyễn Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMXD